066 82 00 511

pulsgradnja@gmail.com

Kej br. 29

Stambeni objekat u ulici Kej 29. decembar br. 36 je završen i svi stanovi su prodati. Objekat odlikuje visok kvalitet gradnje i upotreba najsavremenijih građevinskih rešenja.
Stanovi su projektovani da imaju što više korisnog prostora, bez bespotrebno dugačkih hodnika. Za oblaganje podova korišćen je parket visokog kvaliteta, a kuhinje i kupatila oblagani su keramičkim pločicama.
Zgrada poseduje i sopstveni parking za stanare zgrade.

Za termo izolaciju su korišćeni materijali proverenog kvaliteta:
– Stiropor debljine 10cm
– Za potkrovlje je korišćena mineralna vuna


Pogledajte slike završenog objekta i toka gradnje. Ispod možete pogledati i strukturu stanova, raspored prostorija, kvadraturu i ostale podatke.

Opis objekta

Na predmetnoj katastarskoj parceli broj 94, katastarske opštine Niš – Ćele Kula koja čini građevinsku parcelu, na kojoj ima izgrađenih objekata, projektovana je rekonstrukcija i dogradnja postojećeg stambenog objekat spratnosti Po+P+Pk, sa promenom spratnosti u Po+P+3 čime je prizemna etaža proširena, a dograđene su tri spratne stambene etaže. Kroz grafičku dokumentaciju u delu 1.7, detaljno je prikazano novoprojektovano stanje stambenog objekta.

Teren na kojem je izgrađen postojeći stambeni objekat je ravan, a susedne parcele su takođe izgrađene i objekti ucrtani i prikazani kroz KTP podlogu sa visinama objekata i njihovom spratnoscu Novoprojektovani objekat je postavljen na građevinskoj liniji koja se poklapa sa regulacionom linijom posmatrano u odnosu na pristupnu saobraćajnicu iz ul. Kej 29. Decembar /građevinske i regulacione linije su regulisane urbanističkim uslovima izdatim Informacijom o lokaciji br. 353-1/755-2018-06 od 13.09.2018, koju je izdao Sekretarijat za planiranje i izgardnju Grada Niša/.

Katastarksa parcela se nalazi u granicama zahvata Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije područja GO Medijana u Nišu /”Sl. list Grada Niša”, br. 105/2015 i 26/2018/ i nalazi se u zoni Đ.1.2. – srednjih gustina u gradskom području. Prema tipologiji izgradnje blokova po urbo-morfološkim karakteristikama na predmetnoj lokaciji je planskom dokumentacijom predviđena izgradnja slobodnostojećeg objekta.

Novoprojektovani objekat je projektovan kao slobodnostojeći sa udaljenjima u odnosu na susedne katastarske parcele od:

  • u odnosu na K.P.br.: 102/1 KO:Niš-Ćele Kula od 2.53-2.86m na delu na kojem nema otvora

stambenih prostorija i 3.85m /H/4 od visine višljeg objekta/ na delu na kojem je predviđeno osvetljenje stambenih prostorija; u odnosu na K.P.br.: 95 i 91 KO: Niš-Ćele Kula od min 2.90m, jer na ovom fasadnom frontu nisu predviđeni otvori za osvetljavanje stambenih prostorija;

  • u odnosu na K.P.br.: 93 KO: Niš-Ćele Kula od 4.95m do 6.40m, a udaljenje od granice

parcele posmatrano u odnosu na K.P.br: 90 je min3.0m, a u odnosu na stambeni objekat izgrađen na pomenutoj parceli za min.H/2=13m; Osvetljenje stambenih prostorija je prirodnim putem, direktnim upadom sunčevih zraka, preko fasadnih frontova.

Kolski i pešački prilaz objektu i parceli predviđen je iz ul. Kej 29. Decembar, a u svemu prema situacionom planu. Spratnost objekta je Po+P+3 /podrum, prizemlje i tri sprata/. Površina nadzemnih etaža objekta iznosi Pbrgp=845.90m2 /bruto razvijene građevinska površina planiranog objekta/. Neto površina nadzemnog dela objekta iznosi Pneto=664.23 m2. 

– ukupna površina parcele: 439.00m2

– ukupna BRGP nadzemno: 845.90m2

– ukupna BRUTO površina: 962.05m2

– ukupna NETO površina: 742.98m2

– bruto površina prizemlja: 125.35m2

– površina zelenih površina: 44.10m2 /10.05%/

Indeks izgrađenosti parcele iznosi 1.93 /maksimalni dozvoljeni je 2.4/, a indeks zauzetosti parcele 52.93% /maksimalni dozvoljeni 60%/. Visina najvižeg venca je HV1=15.00m /+207.85m/, odnosno venca HV2=13.50m /+206.35m/, HV3=13.10m /+205.95m/ mereno od kote ±0.00 /+192.85m/. Visinom slemena može se proglasiti najvišlja kota zelenog krova je Hs1=12.65m /+205.40m/.

Na parceli je projektovano parkiranje za sve stambene jedinice i to ukupno dvanaest parking mesta. Iz ulice Kej 29. Decembar projektovan je pritup parceli, na kojoj je predviđeno parkiranje za sedam vozila, a ostala pet parking mesta imaju direktan pristup sa ulice /ukupno šest prilaza direktno sa ulice/. Dimenzije parking prostora, saobraćajnice na parceli, tokovi kretanja i svih udaljenja objekta od građevinske parcele, susednih objekata i regulacione linije bliže su definisana kroz grafičke priloge Idejnog rešenja, datim u delu 1.7. Grafička dokumentacija.

ZIDOVI

Novoprojektovani fasadni zidovi /zidovi ispune/, projektovani u skladu sa SRPS standardima, izrađuju se od opekarskih termo blokova debljine d=20cm i d=25cm i termoizolacionog materijala debljine d=10-12cm koja će biti korigovana proračunima iz elaborata energetske efikasnosti.

Završna obrada fasadnih površina je u sistemu kontakt fasade, a izrađuje se kao “ETICS” fasada, fasadne površine se malterišu osnovnim građevinskim lepkom u dve ruke debljine d=0.5cm sa ugradnjom staklene mrežice i mineralnim malterom debljine d=0.3cm sa toniranom akrilnom bojom u tonu po izboru projektanta. Sa unutrašnje strane fasadni zidovi od opekarskih elemenata se malterišu produžnim malterom do debljine d=2.5cm, a nakon toga gletuju i boje poludisperzivnim bojama u beloj boji.

Na delu prema spoljašnjoj hodničkoj komunikaciji i oko prostora glavnog stepeništa zidovi su od opekarskih blokova debljine d=19cm i sa termoizolacionim materijalom debljine d=10cm koja će biti korigovana proračunima iz elaborata energetske efikasnosti.

Zidovi ispune unutrar objekta su projektovani od „YTONG“ gasbeton blokova različitih debljina.

Pregradni /zidovi ispune/ unutar stambenih jedinica izrađuju se od „YTONG“ blokova debljine

d=15cm, a na pojedinim mestima su debljine d=10cm. Pregradni zidovi se nakon ugradnje

obrađuju lepkom i armiraju staklenom mrežicom, a nakon toga gletuju i boje poludisperzivnim

sredstvima u beloj boji.

Zidovi ispune na mestima razdvajanja dve stambene jedinice izrađuju se od opekarskih elemenata „termo“ blokova debljine d=25cm. Pregradni zidovi se nakon ugradnje obrađuju mašinskim malterom, a nakon toga gletuju i boje poludisperzivnim sredstvima u beloj boji. Zidove u kupatilu i kuhinji do visine h=1.6m je potrebno obraditi keramičkim pločicama u cementnom malteru ili na lepku. Zidne pločice su domaće proizvodnje, I klase, dimenzija

60x30cm ili sličnih dimenzija i postavljaju se na otvorenu fugu d=2-3mm, a potom fuguju fug masom odgovarajućeg kvaliteta u boji po naknadnom izboru projektanta. Visina oblaganja keramičkim pločicama u kupatilu je do plafona, a pre ugradnje keramičkih pločica je potrebno izvesti kvalitetnu izolacija od vlage. Sve detalje uraditi prema preporukama proizvođača i prema detaljima koji će biti priloženi u Projektu za građevinsku dozvolu. Pregrade između stanarskih ostava i hodničke komunikacije su od grifovane čelične mreže na čeličnoj konstrukciji.

U pogledu toplotne zaštite dosledno su projektovani i sprovedeni principi građevinske fizike.

Predviđeni fasadni zidovi imaju odgovarajući koeficijent prolaza toplote, onemogućuju stvaranje

kondenzata i u skladu su sa adekvatnim standardima i Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada /za B klimatsku zonu/. Arhitektonsko-statičko rešenje obezbeđuje fasadnom zidu konstruktivnu kompaktnost i svodi mogućnost pojave toplotnih mostova na najmanju moguću

PODOVI

Svi podovi na međuspratnim konstrukcijama projektovani su sa plivajućim slojem armiranog cementnog estriha d=4cm preko materijala za zvučnu absorpciju (elastifikovani stiropor debljine d=2cm) i dvostruke PE folije. U sanitarnim prostorijama, kao i kod podova izloženih atmosferskim uticajima projektovana je odgovarajuća izolacija od vlage. Završna podna obloga u spavaćim sobama, dnevnim sobama, degažmanima, kuhinjama, kupatilima, ulaznim partijama je od podnih keramičkih pločica domaće proizvodnje, I klase, dimenzija 60x30cm, 60x60cm ili sličnih dimenzija i postavljaju se na otvorenu fugu d=2-3mm, a potom fuguju fug masom odgovarajućeg kvaliteta u boji po naknadnom izboru projektanta. Pre ugradnje keramičkih pločica u prostorija koje su izložene vlazi potrebno je izvesti kvalitetnu izolacija od vlage. Ispod ravnjajućeg sloja potrebno je u svim prostorima stambenih jedinica izvesti instalacije podnog grejanja.

SPOLjNA STOLARIJA

Sva spoljna stolarija projektovana je od šestokomornih PVC profila u antracit boji, zastakljenim termoizolacionim staklom d=4+16+4 uspunjenim vazduhom sa koeficijentom prolaza toplote <1,5W/m2K, sa potrebnim okovom i lajsnama. Dimenzije i otvaranje biće definisane šemom stolarije u projektu za izvođenje. Na delu fasadne stolarije koji bezbedonosno treba sagledati potrebno je izvesti sigurnosna stakla. Sva spoljašnja stolarija je sa ugrađenim aluminijumskim roletnama.

Ulazna vrata i portale izvesti od aluminijumskih profila po detalju proizvođača, u boji po izboru

projektanta, sa rukohvatima od plastificiranog aluminijuma i zastakliti termoizolacionim staklom d=4+16+4 uspunjenim vazduhom u svemu prema zahtevanim minimalnim performansama iz pravilnika. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu po tehnologiji proizvođača. Na delu aluminijumske stolarije koji bezbedonosno treba sagledati potrebno je izvesti sigurnosna stakla.

UNUTRAŠNjA STOLARIJA

Krila unutrašnjih vrata su duplo šperovana, kao i štokovi furnirana /jednostrano ili obostrano/, bojena lazurnom bojom u tonu po izboru projektanta i lakirana u tri sloja poliuretanskim mat lakom. Krila vrata koja nisu furnirana se boje.

Na mestima gde su predviđena, nadsvetla se izvode u sklopu štoka i zastakljuju se peskarenim staklom debljine d=4-6mm. Zastakljena vrata se zastakljuju takođe peskarenim staklom debljine d=4mm. Na delu unutrašnje stolarije koji bezbedonosno treba sagledati potrebno je izvesti sigurnosna stakla. Ulazna vrata u stambene jedinice su metalna, otpotna na požar i provalu i termoizolovana.