066 82 00 511

pulsgradnja@gmail.com

Novosadska 5

Stambeni objekat u ulici Novosadskoj br. 5 je završen i svi stanovi su prodati. Objekat odlikuje visok kvalitet gradnje i upotreba najsavremenijih građevinskih rešenja.
Stanovi su projektovani da imaju što više korisnog prostora, bez bespotrebno dugačkih hodnika. Sve prostorije su oblagane keramičkim pločicama, i postavljeno je podno grejanje.
Zgrada poseduje i sopstveni parking za stanare zgrade.

Pogledajte slike završenog objekta i toka gradnje. Ispod možete pogledati i strukturu stanova, raspored prostorija, kvadraturu i ostale podatke.

Opis objekta

Projektovani stambeni objekat za višeporodično stanovanje, spratnosti P+2 /prizemlje i sprat/ nalazi se u Nišu, u ul. Novosadska br.5, na K.P. br.: 224/1, K.O.: Niš – Bubanj. Objekat je povučen u odnosu na građevinsku liniju od 5cm do 28cm unutar parcele /građevinska i regulaciona linija je regulisana Informacijom o lokaciji prema uslovima izdatim od Sekretarijata za planiranje i izgradnju grada Niša, a prema Prvim izmenama i dopunama Plana generalne regulacije područja gradske opštine Medijana/.

Objekat je prostorno lociran u pravcu sever–jug. Objekat se “lepi” uz susedni objekat spratnosti P+1, izgrađen na katastarskoj parceli 222, katastarske opštine Niš – Bubanj, dok je u odnosu na parcelu 224/2 postavljen na samo granicu parcele /uz među/. Planskom dokumentacijom je predviđen neprekinuti /zatvoreni sistem izgradnje bloka/ tip gradnje sa stanovanjem umerenih gustina u gradskom području. Kolski i pešački prilaz objektu i parceli predviđen je iz ul. Novosadska, a u svemu prema situacionom planu. Oslim ul. Novosadska, parcela ima pristup i iz ul. Petka Bukumirovića. Spratnost objekta je P+2 /prizemlje i dva sprata/. Objekat zahvata površinu od Pbrgp=603.86 m2 /bruto razvijene građevinska površina planiranog objekta/. Neto površina objekta iznosi Pneto=485,75 m2. – ukupna površina parcele: 378m2 – ukupna BRGP nadzemno: 603.86m2 – ukupna BRUTO izgrađena površina: 603.86m2 – ukupna NETO površina: 485.75m2 – bruto površina prizemlja: 106.28m2 – bruto površina spratova: 223.57m2 – površina zelenih površina: 39.05m2 Indeks izgrađenosti parcele iznosi 1.59 /maksimalni dozvoljeni je 1.6/, a indeks zauzetosti parcele 59% /maksimalni dozvoljeni 60%/. Visina najnižeg venca je HV1=11.18m, odnosno najvižeg venca HV2=13.25m od kote ±0.00 prizemlja.

Parking prostor je predviđen na delu ispred objekta i to: u pasažu dva parking mesta sa paralalnim parkiranjem širine 2m i dva parking mesta ispod etaže prvog sprata u širini od 2.7m /parkiranje pod pravim uglom/. Ostatak parking mesta je na otvorenom i to dva parinkg mesta pod uglom širine 2.3m i dva paralelna dužine 5.5m, od kojih je jedno za parkiranje osoba sa invaliditetom širine 3.7m. Na parceli je predviđeno ukupno 8 parking mesta.

Unutrašnjem delu parcele pristupa se preko pasaža širine 2.5m, gde je na levoj strani predviđeno parkiranje puntičkih vozila širine 2m /ukupna širina pasaža iznosi 4.5m/. Planskom dokumentacijom nije obavezujući pasaž, kao i pristup protivpožarnih vozila na parcelu, spratnost objekata je P+2, a stanovanje sa umerenom gustinom u gradskom području, stoga je projektnom dokumentacijom je predviđeno parkiranje u pasažu. Dimenzije parking prostora, saobraćajnice na parceli, širina pasaža, i svih udaljenja objekta od građevinske parcele, susednih objekata i regulacione linije bliže su definisana kroz grafičke priloge Projekta za građevinsku dozvolu, datim u delu 1.7., a grafički prilozi dati u delu 1.8. prikazuju trajektorije parkiranja vozila na parceli i u obektu.

KONSTRUKCIJA

Konstruktivni sistem je projektovan kao zidani /masivni/ sa armiranobetonskim vetikalnim i horizontalnim serklažima u oba pravca. Objekat je spratnosti P+2. Kota ±0,00 m je na nivou kote terena, dok je kota prizemlja na +0.80 m. Kota noseće betonske konstrukcije iznad prizemlja je na +3.70m, a iznad I sprata na +6.62m, a iznad II sprata na +9.54m. Najviša tačka objekta (vrh atike) i sleme je na +13.25m. Ukupna visina objekta iznad terena sa atikom je 13.25m. Konstrukcija je projektovana za intenzitet zemljotresa koji odgovara povratnom periodu od 500 godina. Svi konstrukcijski elementi su armirano betonski i armirani su betonskim mrežama, betonskim čelikom i rebrastim čelikom potrebnih dimenzija. Noseći zidovi se zidaju giter blokom d=20cm, u produžnom malteru. Pregradni zidovi se zidaju od YTONG bloka d=15cm. Međuspratne konstrukcije su projektovane kao ploumontažne tavanice tipa “FERT“ debljine 14+6 cm, oslonjene na noseće zidove i grede različitih dimenzija. Horizontalne serklaže obavezno izvesti na svim zidovima debljine ≥19cm, i armirati ih sa 4Ø12, uzengije Ø8/20cm. Presek vertikalnih serklaža ne sme biti manji od 19/19cm, i postavljaju se obavezno na svim uglovima objekta, na mestima sučeljavanja nosivih zidova kao i na slobodnim krajevima zidova čija je debljina ≥19cm. Maksimalni razmak između vertikalnih serklaža ne sme biti veći od 5m. Vertikalne serklaže armirati sa 4Ø14, uzengije Ø8/20cm. Širina međuprozorskih stubova ne sme biti manja od 2/3 širine otvora, dok je maksimalna širina otvora 2.50m za VIII stepen seizmičnosti. Nadzidak /atiku/ iznad ploče II sprata potrebno je završiti horizontalnim serklažem s obzirom da je visina veća od 50cm. Stepeništa u objektu su projektovana kao armiranobetonske ploče d=16 cm, oslonjene na podestne grede dimenzija 25/30cm. Ceo objekat je fundiran na trakastim t

ZIDOVI

 Fasadni zidovi, projektovani u skladu sa SRPS standardima, izrađuju se od giter blokova debljine d=19cm i termoizolacije (EPS ploče) debljine d=12-15cm koja će biti korigovana proračunima iz elaborata energetske efikasnosti. Na površinama gde nije predviđena ETICS fasada, završna obrada je u vidu „FUNDERMAX“ paneli ili kamene ploče. Deo fasadnih zidova se izvodi kao ventilisana fasada. Na tom delu fasade između termoizolacije i završne obloge predviđen je sloj za provetravanje promenjljive debljine (od minimalno d=5cm). Zidovi oko prostora glavnog stepeništa i hodničke komunikacije su od bloka debljine d=19cm i termoizolacije (EPS ploče) debljine d=12-15cm koja će biti korigovana proračunima iz elaborata energetske efikasnosti. Pregradni /nenoseći/ zidovi unutar stambenih jedinica izrađuju se od „YTONG“ blokova debljine d=15cm. Pregradni zidovi se nakon ugradnje obrađuju lepkom i armiraju staklenom mrežicom, a nakon toga gletuju i boje poludisperzivnim sredstvima u beloj boji. Unutršnji zidovi od opekarskih elemenata, kao i unutrašnje strane fasadnih zidova malterišu se produžnim malterom do debljine d=2.5cm, a nakon toga gletuju i boje poludisperzivnim bojama u beloj boji. Zidovi u tavanskom prostoru, za pregrađivanje tavanskog dela od stanarskih ostava, izrađuju se od GK ploče /obostrana dupla gips-karton obloga d=2×1,25cm/ sa ispunom od mineralne vune debljine d=12cm. Pregradne između stanarskih ostava i hodničke komunikacije su od grifovane čelične mreže na čeličnoj konstrukciji. Zidove u kupatilu i kuhinji do visine h=1.6m je potrebno obraditi keramičkim pločicama u cementnom malteru ili na lepku. Zidne pločice su domaće proizvodnje, I klase, dimenzija 33×33 ili 60x30cm i postavljaju se na otvorenu fugu d=2-3mm, a potom fuguju fug masom odgovarajućeg kvaliteta u boji po naknadnom izboru projektanta. Visina oblaganja pločicama u kupatilu je do plafona, a pre ugradnje keramičkih pločica je potrebno izvesti kvalitetnu izolacija od vlage. Sve detalje uraditi prema preporukama proizvođača i prema detaljima koji će biti priloženi u Projektu za građevinsku dozvolu. U pogledu toplotne zaštite dosledno su sprovedeni principi građevinske fizike. Predviđeni fasadni zidovi imaju odgovarajući koeficijent prolaza toplote, onemogućuju stvaranje kondenzata i u skladu su sa adekvatnim standardima i Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada /za B klimatsku zonu/. Arhitektonsko-statičko rešenje obezbeđuje fasadnom zidu konstruktivnu kompaktnost i svodi mogućnost pojave toplotnih mostova na najmanju moguću meru.

PODOVI

Podovi prizemne etaže rade se na AB ploči, koja je odgovarajućom hPGDoizolacijom u min. dva pravca izolovana od podzemne vode. Preko AB ploče na delu koji se greje postavlja se termoizolacija od ekstrudiranog polistirena /XPS ploče/ debljine d=10cm. Podna obloga je u zavisnosti od namene prostorije različito tretirana. U spavaćim sobama i dnevnoj sobi, završna podna obloga je laminatni pod položen preko sunđera za nivelisanje i cementnog estiha debljine 5cm. Podna obloga u kupatilu i kuhinje je od keramičkih pločica u cementnom malteru ili na lepku. Podne pločice su domaće proizvodnje, I klase, dimenzija 33×33 ili 60x30cm i postavljaju se na otvorenu fugu d=2-3mm, a potom fuguju fug masom odgovarajućeg kvaliteta u boji po naknadnom izboru projektanta. Na glavnim stepeništima, hodnicima, kosoj rampi i prilaznoj komunikaciji izvodi se pod od keramičkih pločica u sloju cementnog maltera I klase, domaće proizvodnje na otvorenu fugnu d=2-3mm, dimenzija 33×33 ili 60x30cm. Keramičke pločice su antiklizne i otporne na habanje, vlagu i mraz. Svi podovi na međuspratnim konstrukcijama projektovani su sa plivajućim slojem armiranog cementnog estriha d=5cm preko materijala za zvučnu absorpciju (elastifikovani stiropor debljine d=2cm) i dvostruke PE folije. U sanitarnim prostorijama, kao i kod podova izloženih atmosferskim uticajima projektovana je odgovarajuća hPGDoizolacija od vlage. Završna podne obloge u spavaćim sobama, dnevnoj sobi i degažmanima je od laminatnog poda na sunđerastoj podlozi, a u kupatilima, kuhinjama, ulaznim partijama i terasama je od podnih pločica domaće proizvodnje, I klase, dimenzija 33×33 ili 60x30cm i postavljaju se na otvorenu fugu d=2-3mm, a potom fuguju fug masom odgovarajućeg kvaliteta u boji po naknadnom izboru projektanta. Pre ugradnje keramičkih pločica u prostorija koje su izložene vlazi potrebno je izvesti kvalitetnu izolacija od vlage. Prostorije koje se nalaze u delu negrejanog prostora /tavanske stanarske ostave/ su sa završnom obradom od betona /cementnog estiha/ ispod kojeg je predviđena termiozolacija debljine 20cm, koja ujedno štiti stambene prostorije etaže drugog sprata od pregrevanje i hlađenja.

 

SPOLjNA STOLARIJA Sva spoljna stolarija izrađena je od šestokomornih PVC profila u antracit boji, zastakljenim termoizolacionim niskoemisionim staklom d=4+16+4 sa koeficijentom prolaza toplote